piątek, 28 października 2016

Nowy prezydent USA - czy będzie szok na rynkach? Pobierz Raport Specjalny BossaFX.

 
 

Pobierany Raport analityczny stanowi komentarz, został przygotowany w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Raport analityczny nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej, lub rekomendacji w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w Raporcie analitycznym na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawione w Raporcie analitycznym komentarze są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autorów według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarzy DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Pobierany Raport analityczny został sporządzony w celu udostępnienia osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Pobierany dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. Inwestycje w instrumenty pochodne na rynku OTC wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej, co oznacza że istnieje ryzyko poniesienia strat finansowych przewyższających zainwestowany kapitał. DM BOŚ S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. DM BOŚ S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.).Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna ul. Marszałkowska 78/80 / 00-517 Warszawa, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000048901 / NIP 526-10-26-828Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz