wtorek, 21 czerwca 2016

KONKURS - 1000 NAGRÓD GWARANTOWANYCH do wygrania!1000 nagród
gwarantowanych
dla pierwszego 1000 osób
oraz 25
         nagród głównych
W konkursie BPH TFI

Zainwestuj
w Fundusze BPH TFI
I Wygraj książkę
"JAK INWESTOWAĆ
I POMNAŻAĆ
OSZCZĘDNOŚCI"

Z AUTOGRAFEM MACIEJA SAMCIKA
Zasady konkursu oraz regulamin na stronie www.bphtfi.pl/konkurs/. Koszt połączenia z infolinią 801 350 000 wg taryfy operatora. Wskazane w niniejszym materiale subfundusze ("Subfundusze") są subfunduszami wydzielonymi w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego ("Fundusz Parasolowy"). BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej zwany dalej "Funduszem Strategii Akcyjnej". Niniejszy dokument został przygotowany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (BPH TFI) zgodnie ze stanem na 31.05.2016 r. Materiał ma charakter promocyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Tutaj całość zastrzeżeń
Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bonifraterskiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002970, NIP: 527-21-53-832. Kapitał zakładowy i wpłacony: 23.456.525,00 zł.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz