środa, 18 grudnia 2013

Mierz wyżej. Inwestuj w dobra luksusowe. Sprawdź!

PKO TFI S.A. informuje, że niniejszy materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków.
PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu PKO Dóbr Luksusowych Globalny znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów jest dostępna pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID Subfunduszu PKO Dóbr Luksusowych Globalny. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać dużej zmienności.

Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.000.000 złotych. NIP 526-17-88-449.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie login.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz