poniedziałek, 19 grudnia 2016

Inwestuj korzystnie z pomocą ekspertów

                                                           

Powyższa informacja ma charakter marketingowo-informacyjny, nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.  66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr  16, poz. 93 z późn. zm.) jak również oferty publicznej w rozumieniu Artykułu 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Dystrybutor nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty wpłaconych środków. Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. jest wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i będącą pod jej nadzorem.

Usługa bezpłatna zgodnie z komunikatem Dyrektora Biura Maklerskiego.
Klient ponosi koszty zawarcia transakcji zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego.

Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38 d, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731 Kapitał zakładowy: 1 292 577 630 PLN (opłacony w całości).

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz