poniedziałek, 28 listopada 2016

Oferta specjalna dla przenoszących rachunek forexowy

                                                           

Wiadomość została wysłana przez Biuro Maklerski Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38d, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000305178, o kapitale zakładowym 1 292 577 630 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 141387142 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 107-001-07-31.

Biuro Maklerskie Alior Banku prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa. Informacji zawartych na niniejszej stronie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, oferty lub rekomendacji zawarcia transakcji. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty całości lub części zainwestowanego kapitału.Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38 d, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731 Kapitał zakładowy: 1 292 577 630 PLN (opłacony w całości).

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz