wtorek, 12 stycznia 2016

Chciałbyś inwestować w fundusze? Darmowy ebook dla Ciebie.

Od 9 lat Dom Maklerski BOŚ S.A. jest klasyfikowany w pierwszej trójce rankingu Najlepszych Biur Maklerskich miesięcznika Forbes i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, źródło: Forbes m.in. 10/2014, 10/2013 i 10/2012.

Dom Maklerski BOŚ S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjno-promocyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako wiążące zobowiązanie jakiejkolwiek osoby, w tym Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM),
z jakiegokolwiek tytułu, w tym również w odniesieniu do poprawności bądź kompletności zawartych w nim informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym materiale stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autorów na moment ich wydania. Niniejszy materiał, nie zawiera ani nie stanowi oferty (w rozumieniu ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia instrumentów finansowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani nie stanowi porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie jest też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
DM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji znajdujących się w materiale ponosi wyłącznie Inwestor.Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000048901 / NIP 526-10-26-828. Kapitał zakładowy w wysokości 23.640.000zł wpłacony w całości.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie konto.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz