środa, 20 listopada 2013

Nowa krótkoterminowa Obligacja Skarbu Państwa. Sprawdź!


Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515
Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy
(kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie login.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz